Η Δικηγορική Εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ Α. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» εξειδικεύεται στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, με έμφαση στην εξυγίανση επιχειρήσεων (άρθρα 99 επ, 106β και 106δ του προϊσχύσαντος Πτωχευτικού Κώδικα και ήδη άρθρα 31 επ. και 64 του ν. 4738/2020), στις εταιρικές και εμπορικές συμβάσεις και στο οικονομικό και φορολογικό ποινικό δίκαιο.


Η ίδρυση του νομικού γραφείου του Σπύρου Α. Αγγελή, ιδρυτή και διευθύνοντος εταίρου, τοποθετείται στο 1990. Ο Σπύρος Α. Αγγελής έχει στο ενεργητικό του, ήδη από το 1992, σημαντικό αριθμό υπαγωγής επιχειρήσεων σε προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες. Πρόσθετα, ο ίδιος έχει επιμεληθεί την υπαγωγή τριών, σημαντικών στον τομέα τους, εταιρειών σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία (με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ΠτΚ 106σ. και 106ια), από τις περίπου δώδεκα συνολικά, που έχουν ευδοκιμήσει πανελλαδικά. Στον ίδιο πιστώνεται η μοναδική υπαγωγή εταιρείας στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. ν. 4307/2014. Τέλος, με επιμέλεια πάντοτε  του διευθύνοντος εταίρου υποστηρίχθηκε στο πρόσφατο παρελθόν, η διαδικασία της Αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (άρθρο 107 προϊσχύσαντος ΠτΚ).

Η Δικηγορική εταιρεία, πέραν των υποθέσεων διαδικασιών αφερεγγυότητας, διακρίνεται για την παροχή ολοκληρωμένων νομικών συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς του εταιρικού δικαίου και του δικαίου που συνδέεαι άρρηκτα με τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του εργατικού, διοικητικού, τραπεζικού δικαίου και δικαίου αναδιάρθρωσης δανείων κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Η εχεμύθεια, ο σεβασμός και η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πελατών, η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση, ο συνδυασμός ταχύτητας και ποιότητας διεκπεραίωσης κάθε αναληφθέντος έργου, η πιστή τήρηση  των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης νομικών ενεργειών και, αδιαμφισβήτητα, η επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων αποτελούν στόχο αλλά και γνώμονα της εργασίας μας.