Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη υποθέσεων όλου του φάσματος του αστικού δικαίου. Ενδεικτικά έχουμε διεκπεραιώσει με επιτυχία και αναλαμβάνουμε υποθέσεις των ακόλουθων τομέων δικαίου:

- Δίκαιο Ακινήτων: Πάσης φύσεως μισθωτικές υποθέσεις και διαφορές, τόσο αστικών όσο και επαγγελματικών μισθώσεων (σύνταξη και τροποποίηση μισθωτηρίων συμβάσεων, συμβουλευτική εκμισθωτών και μισθωτών, σύνταξη εξωδίκων οχλήσεων, αγωγές οφειλόμενων μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου, διαταγές απόδοσης μισθίου), μεταβιβάσεις ακινήτων, έλεγχος τίτλων κτήσης και εμπραγμάτων βαρών επί ακινήτου περιουσίας, υποθέσεις που αφορούν το Ελληνικό Κτηματολόγιο (όπως ενδεικτικά καταχώρηση ακινήτων στο Κτηματολόγιο, αιτήσεις και αγωγές αναγνώρισης κυριότητας ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη, κλπ), διαφορές συνιδιοκτητών και δικαστική διανομή ακινήτων, ασφαλιστικά μέτρα για την άρση προσβολής ή διατάραξης της νομής επί ακινήτου κλπ.

- Υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου, ενδεικτικά: έκδοση διαζυγίου, διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία τέκνων, αναδοχή και υιοθεσία τέκνων κλπ.

- Υποθέσεις Κληρονομικού Δικαίου, ενδεικτικά: αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, κήρυξη διαθήκης κυρίας, έκδοση κληρονομητηρίου – δικαστική επίλυση οικονομικών διαφορών, αγωγές περί κλήρου, υποθέσεις διεθνούς κληρονομικού δικαίου.

- Δίκαιο αυτοκινήτων: διαφορές από τροχαία ατυχήματα, διεκδίκηση αποζημίωσης κλπ.

- Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης: Διαθέτουμε πολύχρονη πρακτική εμπειρία και γνώση του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, αναλαμβάνοντας ενδεικτικά την έκδοση διαταγών πληρωμής, διεκπεραιώνοντας συντηρητική και αναγκαστική κατάσχεση επί κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλετών, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, ιδίως τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών, σύνταξη και αποτελεσματική υποστήριξη ανακοπών και αναστολών κατά διαταγών Πληρωμής, και πάσης πράξεως αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ.