Η εταιρεία μας διαθέτει ευρύτατο πελατολόγιο, πανελλαδικά αλλά και διεθνώς, αποτελούμενο από καταξιωμένες επιχειρήσεις όλων των τομέων παραγωγής, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, το οποίο υποστηρίζουμε υπεύθυνα και αποτελεσματικά σε καθημερινή βάση, τόσο εξωδίκως, όσο και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας. Ενδεικτικά, στους τομείς εξειδίκευσής μας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

- Σύσταση ημεδαπών και εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών, θυγατρικών ή υποκαταστημάτων, συμβουλευτική επιλογής κατάλληλου νομικού εταιρικού τύπου, διαμόρφωση εταιρικού καταστατικού και τροποποιήσεις αυτού, νομική κάλυψη του εκάστοτε επενδυτικού σχεδιασμού των εντολέων μας, εταιρικοί μετασχηματισμοί, εξαγορές και συγχωνεύσεις, κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων.

- Συμβουλευτική αναφορικά με ζητήματα που ανακύπτουν στον καθημερινό επιχειρηματικό βίο (διοίκηση, αποφάσεις διοικητικών οργάνων, σύνταξη πρακτικών διοικητικών οργάνων κλπ, χάραξη στρατηγικής, νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων, επίλυση ενδοεταιρικών διενέξεων, έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence), σύνταξη και έλεγχος πάσης φύσεως εμπορικών συμβάσεων).

- Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων (λήψη ασφαλιστικών μέτρων - συντηρητικές κατασχέσεις, προσημειώσεις, επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης - κατασχέσεις ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, κλπ).

- Άμυνα κατά πράξεων εκτέλεσης που επισπεύδονται κατά των εντολέων μας.

- Επαγγελματικές και Χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing).

- Συμβουλευτική Εταιρικής χρηματοδότησης, αντιμετώπιση καταχρηστικών και παράνομων πρακτικών τραπεζών και ρύθμισης δανειακών υποχρεώσεων οφειλετών.

- Εκπροσώπηση εντολέων στο πλαίσιο της Διαμεσολάβησης και της Εμπορικής Διαιτησίας.Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, κλπ).

- Πλήρης νομική κάλυψη στο πλαίσιο λύσης ή αναδιάρθρωσης/διάσωσης επιχειρήσεων. Λύση και Εκκαθάριση εταιρειών (πλήρης νομική συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας).